VISIE

Horizon staat voor het zoeken naar nieuwe perspectieven die binnen oogbereik liggen. Samen met de cliënt gaan we op stap en helpen we bij het uitzetten van de krijtlijnen.

We richten ons op de horizon en kijken samen naar de toekomst. Vertrekkende vanuit de mogelijkheden bij de cliënten zijn omgeving tekenen we met behulp van deze vaardigheden een nieuw verhaal.

Als therapeut leren we cliënten om te kijken voorbij de gebreken en problemen en om ervaringen uit het verleden als hulpmiddel aan te wenden.

We maken gebruik van de krachten bij de cliënt en creëren samen nieuwe kansen. Het is onze taak als therapeut om de cliënt te ondersteunen en hem te leren om op eigen krachten problemen te overwinnen.

We streven er naar om gaandeweg de horizon te verbreden en op die manier de levenskwaliteit van de cliënt en zijn omgeving te verbeteren.


WAT

Horizon is een multidisiplinaire groepspraktijk waar je onder andere terecht kan voor: individuele gesprekstherapie,
psychodiagnostiek, opvoedingsondersteuning, gezinstherapie, relatietherapie, beeldende therapie, logopedie en kinesitherapie.

We hebben een gedifferentieerd aanbod voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen, koppels, gezinnen en groepen.

Het team biedt kwaliteitsvolle zorg aan vanuit een multidisiplinair kader waarbinnen verschillende therapeutische stromingen vertegenwoordigd zijn.


WERKWIJZE

Een diagnostisch onderzoek en een therapeutische begeleiding verlopen beiden procesmatig:

Een diagnostisch onderzoek vindt hoofdzakelijk plaats na een verwijzing. Het bestaat uit een intake en een aantal onderzoeksmomenten waarbij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in kaart gebracht worden. Het diagnostisch proces wordt afgesloten met een adviesgesprek. Vervolgens kan er in onderling overleg besproken worden of een verdere begeleiding al dan niet aangewezen is.

Een therapeutische begeleiding start na een diagnostisch onderzoek of na een intakefase. In de intakefase gebeurt er een uitgebreide kennismaking en probleemverkenning. Aan de hand van de vraagverduidelijking kan er door de therapeut een probleemanalyse worden gemaakt.

In de volgende fase wordt een behandelplan met bijbehorende doelstellingen op korte en lange termijn opgesteld. Na verlooop van tijd gebeurt er een evaluatie. Indien de doelstellingen werden bereikt dan kan de behandeling worden opgebouwd en afgerond.

De therapeuten bij groepspraktijk Horizon werken binnen een multidisiplinair kader. Vanuit professioneel oogpunt vinden wij het belangrijk om intern teamvergaderingen en intervisiemomenten te organiseren. Zo kunnen we de behandeling vanuit verschillende disciplines op elkaar afstemmen. Samenwerking met andere hulpverleners uit andere centra behoort eveneens tot de mogelijkheden, maar gebeurt enkel met toestemming van de cliënt. De therapeut is hierbij steeds gebonden aan zijn beroepsgeheim.


AANMELDING

U kan zich aanmelden via het algemene nummer 0487/63.47.47 of het algemene emailadres info@groepspraktijkhorizon.be waarbij u ons uw contactgegevens (naam, telefoonnummer) en een korte vraagstelling doorgeeft. De hulpverlener met permanentie zal u zo spoedig mogelijk contacteren voor meer informatie. In een volgende fase zal uw aanmelding doorgegeven worden aan de therapeut die het meest aansluit met uw hulpvraag. Deze therapeut zal u uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Meer informatie omtrent de gehanteerde tarieven per therapeutische sessie kan u bij elke medewerker terugvinden.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat afspraken ten laatste 48uur van tevoren dienen geannuleerd te worden, anders zien we ons genoodzaakt om een annuleringsvergoeding aan te rekenen!