EVELIEN LUYCKX

Klinisch Psychologe | Kinderen en Jongeren

Voorstelling:

Evelien studeerde in 2017 af als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie aan de KU Leuven en specialiseerde zich hier in kinderen en adolescenten. Haar 32 weken durende stage volbracht ze in het Expertisecentrum Autismespectrumstoornissen op de Kinderpsychiatrie te Gasthuisberg. Hier deed ze ervaringen op rond ASS maar was er eveneens steeds oog voor andere ontwikkelingsstoornissen en comorbiditeiten zoals concentratie en aandachtsproblemen, leerproblematiek, emotionele problemen, zelfbeeld, etc. Kort nadien startte ze als klinisch psychologe binnen deze afdeling. Naast dit centrum, met een meer diagnostische een coördinerende insteek, nam ze ook een meer begeleidende rol op zich als zelfstandig psychologe binnen onze groepspraktijk.

Erkenningsnummer als psycholoog is 942117997.

Doelgroep?

Evelien werkt voornamelijk met kinderen en jongeren, gaande van 6 jaar tot 18 jaar. Er wordt meestal beroep gedaan op een psychologe na doorverwijzing door een arts, het CLB, psychodiagnostische centra of andere instanties. Maar ouders kunnen uiteraard ook contact opnemen op eigen initiatief of die van het kind/de jongere.

Daarnaast werkt Antje ook met studenten hoge school/universiteit die problemen ondervinden met faalangst, plannen en organiseren en studiemethode.

Er wordt voornamelijk contact opgenomen met de psychologe wanneer de doorverwijzer en/of de ouders zich zorgen maken over hun kind. Deze zorgen kunnen verband houden met het feit dat het kind zich niet goed voelt in zijn vel, dat het kind moeilijkheden ondervindt om de aandacht bij een opdracht te houden of wanneer een goede studiemethode ontbreekt. Zorgen kunnen ook ontstaan wanneer er gedragsproblemen zijn of wanneer er opvoedingsvragen of -problemen zijn en dergelijke meer.

Problematieken?

Er wordt rond een brede waaier van problematieken gewerkt. Als we dan toch afbakenen, komen de volgende problematieken het meest in aanmerking:

Indien er binnen de groepspraktijk geen gepaste aanpak kan geboden worden voor een welbepaalde problematiek, zal de psychologe u gericht doorverwijzen.

Werkwijze?

Nadat de ouders contact opgenomen hebben, wordt een eerste gesprek (of intakegesprek) vastgelegd. Meestal worden hierbij zowel de ouders als het kind of de jongere uitgenodigd. In sommige gevallen kunnen in eerste instantie enkel de ouders uitgenodigd worden of enkel het kind, afhankelijk van de eerste informatie en de leeftijd van het kind.

De daaropvolgende sessies zijn voornamelijk bedoeld om een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen van wat er moeilijk loopt, wat er wel nog goed loopt, en wat de precieze hulpvraag is. Tijdens deze eerste fase of intakefase is het vooral belangrijk dat er voldoende informatie verzameld wordt over het kind, zijn gezin en omgeving alvorens een gepaste therapie te kunnen opstarten. Het is cruciaal dat de therapie volledig is afgestemd op het kind of de jongeren de hulpvraag. Aanvankelijk zullen de sessies éénmaal per week plaatsvinden. Na verloop van tijd kunnen ze éénmaal om de twee weken ingepland worden.

Wij werken voornamelijk vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch denkkader als basisachtergrond, met respect voor waardevolle aspecten uit andere richtingen zoals de systeemtherapie en de psychodynamische psychotherapie. Wij voeren zowel gespreksessies als spelsessies, afhankelijk van de noden en behoeften van het kind en zijn gezin.

Op regelmatige tijdstippen wordt er een afspraak gemaakt met de ouders om de therapie te bespreken. Hierbij wordt vooral gekeken naar de gemaakte evolutie, eventuele knelpunten en verdere werkpunten. In sommige gevallen komt het accent van de therapie op de interactie tussen het kind en zijn ouders te liggen. Dan worden er meerdere ouder- en gezinsgesprekken ingelast.

De duur van de therapie is moeilijk op voorhand te bepalen. Het is vooral de bedoeling dat er niet langer gewerkt wordt dan nodig. Wanneer de therapie ten einde loopt, volgen de sessies elkaar op met langere periodes er tussen. Na afloop van de behandeling wordt nog een follow-up gepland om na te gaan of alle klachten voldoende opgevangen werden.

Indien contact met CLBs, scholen, huisartsen of andere instanties bevorderlijk is voor de therapie, kan hiermee samengewerkt worden mits toestemming.

Psychodiagnostiek:

Soms is het aangewezen om een psychodiagnostisch onderzoek te laten uitvoeren bij uw kind. Op die manier kan een uitgebreid beeld verkregen worden van zijn/haar mogelijkheden en beperkingen, met als doel de opvoeding/therapie er zo goed mogelijk op af te stemmen.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek kunnen volgende domeinen onderzocht worden:

Afhankelijk van de hulpvraag zal het accent op één of meerdere van deze domeinen komen te liggen. Een uitgebreid onderzoek is hoe dan ook nuttig, aangezien de verschillende domeinen elkaar wederzijds beïnvloeden en moeilijk los van elkaar kunnen gezien worden.

Wij beogen met een uitgebreid diagnostisch onderzoek een zo breed mogelijk beeld te krijgen van iemands functioneren, met zijn mogelijkheden en beperkingen. Dit ongeacht of er sprake is van een diagnose. Indien de onderzoeksresultaten aanwijzingen geven in de richting van een diagnose, wordt verder kinderpsychiatrisch onderzoek geadviseerd om deze diagnose al dan niet te bevestigen. Dit kan uitgevoerd worden in onze praktijk door Dr. Kim Daniëls.

Na aanmelding door de ouders wordt een intakegesprek vastgelegd. Tijdens dit gesprek zal meer informatie gegeven worden over het verloop van het onderzoek.

Praktische info:

Gezien er geen wettelijk terugbetalingstarief is vastgelegd, kan er ook geen vergoeding gevraagd worden die aangepast is aan het inkomen van de ouders. Het tarief dat wij hanteren voor een begeleidingssessie (45 à 60 minuten) of een diagnostisch onderzoek is verschillend. Deze prijzen zullen steeds besproken worden tijdens het eerste telefonisch contact.

Momenteel zijn er een aantal mutualiteiten die een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor psychologische begeleiding. De grootte van deze terugbetaling hangt af van mutualiteit tot mutualiteit. Meestal gaat dit over een gedeeltelijke vergoeding van 6 sessies per kalenderjaar. Het is raadzaam informatie in te winnen bij uw mutualiteit. Wij zijn aangesloten bij de psychologencommissie, hetgeen een vereiste is om aan de terugbetalingsvoorwaarden te voldoen.