IRIS CLAEYS

Klinisch Psychologe | Volwassenen
Psychoanalytische Psychotherapie

Voorstelling:

Iris Claeys studeerde in 2001 af als licentiaat in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze deed ervaring op in een aantal uiteenlopende sectoren binnen het sociale en klinische werkveld. In 2004 volgde ze vanuit professioneel oogpunt een bijkomende opleiding daderhulpverlening bij Kern te Sint-Niklaas. Dankzij deze ervaring kreeg ze de smaak van het therapeutisch werken pas goed te pakken. Dit motiveerde Iris om het jaar nadien te starten met een postgraduaat in de Psychoanalytische psychotherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Met deze bagage op zak ging ze in 2006 van start als zelfstandig psychotherapeute binnen een groepspraktijk. De Psychoanalytische Psychotherapie is hierbij haar uitgangspunt.

Lid van de beroepsverenigingen BFP en VVKP.
Erkenningsnummer als psycholoog is 772106622.

Voor wie is psychotherapie bestemd?

Iedereen die op een bepaald moment in zijn leven geconfronteerd wordt met problemen op emotioneel vlak, kan hiervoor een psychotherapeut raadplegen. Meestal gebeurt de doorverwijzing via de huisarts, een specialist (psychiater) of een instantie (ziekenhuis, CAW, CGG, ...). Uiteraard kan de persoon ook uit eigen beweging rechtsreeks contact opnemen met de therapeut. Iris biedt individuele psychotherapie aan voor volwassenen en ouderen. Op dit moment bieden we geen groepstherapie aan.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een algemene benaming voor gesprekstherapie bij emotionele problemen. De manier waarop de gesprekstherapie wordt ingevuld, zal verschillen in functie van de problematiek.
Een therapie kan van korte of lange duur zijn, daarnaast kan de therapiedoelstelling meer ondersteunend of eerder inzichtgevend van aard zijn. De inhoud van de therapie kan gericht zijn op een specifiek thema, of kan meer omvattend zijn. Afhankelijk van de therapievorm, kan de aanpak meer of minder directief zijn. Er wordt steeds in samenspraak met de patiënt bekeken voor welke therapievorm er best wordt gekozen.

Volgende therapievormen behoren onder andere tot de mogelijkheden :

Wat is Psychoanalytische Psychotherapie?

Eigen aan psychoanalyse is dat patiënten in de therapie vrijuit spreken over de dingen die hen bezighouden, zowel bewuste als onbewuste themas kunnen hierdoor aan bod komen. Afhankelijk van de vraagstelling, zal de aanpak meer of minder directief zijn. De psychotherapeut vertrekt voornamelijk vanuit de beleving bij de patiënt en blijft bij deze gevoelens stilstaan. Het is dus de patiënt die het ritme en de inhoud van de therapie bepaalt. De inbreng van de therapeut is in eerste instantie ondersteunend, luisterend en empathisch. In tweede instantie is zijn rol om confronterend op te treden ten aanzien van de inbreng van de patiënt en hierbij de nodige kritische vragen te stellen. De uiteindelijke doelstelling van een psychoanalytische psychotherapie is inzichtgevend. Het geeft patiënten de mogelijkheid om op basis van deze nieuwe inzichten een aantal dingen in hun leven te veranderen.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Je kan telefonisch of via mail contact nemen met de groepspraktijk. Gelieve op dat moment ook je naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van je vraag door te geven. De therapeut neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op om een verdere vraagverduidelijking te doen. Indien aangewezen, kan er vervolgens een afspraak gemaakt worden voor een eerste kennismakingsgesprek.

Hoe verloopt een eerste gesprek?

Aan de hand van een aantal kennismakingsgesprekken wordt beslist, in samenspraak met de patiënt, welke therapievorm (kortdurend of langdurend, wekelijks, ...) het meest aangewezen is. Daarnaast wordt ook bekeken of een psychoanalytisch georiënteerde aanpak wel aangewezen is. Indien een therapie wordt opgestart, dan worden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent de betaling en de aanwezigheid in de sessies. De duur van een therapeutische sessie bedraagt 45 min. Een therapeutische sessie kost 50 Euro. Er is geen standaard RIZIV-tussenkomst voorzien bij psychotherapie. Bepaalde mutualiteiten voorzien toch een beperkte tussenkomst. Gelieve u voor meer informatie tot uw eigen mutualiteit te wenden. Samenwerking met een psychiater of huisarts omtrent de medicatie is uiteraard mogelijk. Samenwerking met andere derden is eveneens mogelijk en gebeurt steeds met toestemming van de cliënt. Voor wat de inhoud van de sessies betreft is uw psychotherapeut verbonden aan het beroepsgeheim.

Problematieken waaraan in psychotherapie gewerkt kan worden?

Elke aanmelding is de moeite waard om aan de hand van een gesprek te onderzoeken en in principe is alles mogelijk. Het is vooral belangrijk dat het klikt tussen patiënt en therapeut, zodat een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd. Het is onmogelijk om een opsomming te geven van alle mogelijke klachten en problematieken die in aanmerking komen voor therapie. Op basis van de meest voorkomende aanmeldingen, geven we hieronder toch even een greep uit de mogelijkheden.

Persoonlijkheidsproblemen :

gebrek aan zelfvertrouwen, borderline problematiek, narcistische problematiek, afhankelijke persoonlijkheidsproblematiek, hysterische klachten, ...

Traumaverwerking :

mishandeling, incest, misbruik, verwaarlozing, vroeg kinderlijk trauma, overval, diefstal, inbraak, brand, post-traumatische stressstoornis, ...

Emotionele problemen:

angst, depressie, kwaadheid, levensfase gerelateerde vragen, stressgerelateerde klachten, verdriet, burn-out, identiteitsproblemen, psychosomatische klachten, relatieproblemen, suicidegedachten, ...

Gedragsproblemen :

agressie, verslaving, dadergedrag, zelfverminking, impulscontrolestoornissen, overspel, zelfdoding, ...

Verlieservaring :

overlijden, echtscheiding, relatiebreuk, rouwverwerking.

Doelgroep?

Individuele gesprekstherapie voor volwassenen (+ 18 jaar) en ouderen vanuit een psychoanalytisch perspectief (geen koppels of gezinnen).