JOKE VAN ASSCHE

Klinisch Psychologe | Kinderen en Jongeren

Voorstelling:

Joke Van Assche behaalde in 2017 haar diploma als Master in de Klinische- en gezondheidspsychologie voor kinderen en adolescenten aan de KU Leuven. Joke werkt deeltijds in Antenne 3000, een centrum ambulante revalidatie, waar ze zowel psychodiagnostisch onderzoek uitvoert als psychologische begeleiding geeft aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en bijkomende leer- of motorische problemen. Er wordt nauw samengewerkt met hun gezin en andere betrokken partijen (zoals de school). In januari 2018 koos Joke ervoor om binnen onze groepspraktijk te starten als zelfstandige psychologe binnen een multidisciplinair team. Ook hier wordt er nauw samengewerkt met het gezin en andere betrokken partijen, zoals school en andere hulpverleners. In september 2019 startte Joke aan het postgraduaat Gedragstherapie voor Kinderen en Jongeren aan de KU Leuven.

Lid van de Psychologencommissie, de VVKP en de BFP.
Erkenningsnummer psychologencommissie: 932118050.

Doelgroep?

Joke werkt voornamelijk met kinderen en jongeren, gaande van 6 jaar tot 18 jaar. Er wordt meestal beroep gedaan op een psychologe na doorverwijzing door een arts, het CLB, psychodiagnostische centra of andere instanties. Maar ouders kunnen uiteraard ook contact opnemen op eigen initiatief of die van het kind/de jongere.

Er wordt voornamelijk contact opgenomen met de psychologe wanneer de doorverwijzer en/of de ouders zich zorgen maken over hun kind. Deze zorgen kunnen verband houden met het feit dat het kind zich niet goed voelt in zijn vel, dat het kind moeilijkheden ondervindt om de aandacht bij een opdracht te houden of wanneer een goede studiemethode ontbreekt. Zorgen kunnen ook ontstaan wanneer er gedragsproblemen zijn of wanneer er opvoedingsvragen of -problemen zijn en dergelijke meer.

Problematieken?

Er wordt rond een brede waaier van problematieken gewerkt. Als we dan toch afbakenen, komen de volgende problematieken het meest in aanmerking:

Indien er binnen de groepspraktijk geen gepaste aanpak kan geboden worden voor een welbepaalde problematiek, zal de psychologe u gericht doorverwijzen.

Werkwijze?

Nadat de ouders contact opgenomen hebben, wordt een eerste gesprek (of intakegesprek) vastgelegd. Meestal worden hierbij zowel de ouders als het kind of de jongere uitgenodigd. In sommige gevallen kunnen in eerste instantie enkel de ouders uitgenodigd worden of enkel het kind, afhankelijk van de eerste informatie en de leeftijd van het kind.

De daaropvolgende sessies zijn voornamelijk bedoeld om een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen van wat er moeilijk loopt, wat er wel nog goed loopt, en wat de precieze hulpvraag is. Tijdens deze eerste fase of intakefase is het vooral belangrijk dat er voldoende informatie verzameld wordt over het kind, zijn gezin en omgeving alvorens een gepaste therapie te kunnen opstarten. Het is cruciaal dat de therapie volledig is afgestemd op het kind of de jongeren de hulpvraag. Aanvankelijk zullen de sessies éénmaal per week plaatsvinden. Na verloop van tijd kunnen ze éénmaal om de twee weken ingepland worden.

Wij werken voornamelijk vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch denkkader als basisachtergrond, met respect voor waardevolle aspecten uit andere richtingen zoals de systeemtherapie en de psychodynamische psychotherapie. Wij voeren zowel gespreksessies als spelsessies, afhankelijk van de noden en behoeften van het kind en zijn gezin.

Op regelmatige tijdstippen wordt er een afspraak gemaakt met de ouders om de therapie te bespreken. Hierbij wordt vooral gekeken naar de gemaakte evolutie, eventuele knelpunten en verdere werkpunten. In sommige gevallen komt het accent van de therapie op de interactie tussen het kind en zijn ouders te liggen. Dan worden er meerdere ouder- en gezinsgesprekken ingelast.

De duur van de therapie is moeilijk op voorhand te bepalen. Het is vooral de bedoeling dat er niet langer gewerkt wordt dan nodig. Wanneer de therapie ten einde loopt, volgen de sessies elkaar op met langere periodes er tussen. Na afloop van de behandeling wordt nog een follow-up gepland om na te gaan of alle klachten voldoende opgevangen werden.

Indien contact met CLBs, scholen, huisartsen of andere instanties bevorderlijk is voor de therapie, kan hiermee samengewerkt worden mits toestemming.

Praktische info:

Gezien er geen wettelijk terugbetalingstarief is vastgelegd, kan er ook geen vergoeding gevraagd worden die aangepast is aan het inkomen van de ouders. Het tarief dat wij hanteren voor een begeleidingssessie (45 à 60 minuten) of een diagnostisch onderzoek is verschillend. Deze prijzen zullen steeds besproken worden tijdens het eerste telefonisch contact.

Momenteel zijn er een aantal mutualiteiten die een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor psychologische begeleiding. De grootte van deze terugbetaling hangt af van mutualiteit tot mutualiteit. Meestal gaat dit over een gedeeltelijke vergoeding van 6 sessies per kalenderjaar. Het is raadzaam informatie in te winnen bij uw mutualiteit. Wij zijn aangesloten bij de psychologencommissie, hetgeen een vereiste is om aan de terugbetalingsvoorwaarden te voldoen.