JURGEN LEMIERE

Klinisch (Neuro) Psycholoog | Kinderen en Jongeren
Gedragstherapeut

Voorstelling:

Jurgen studeerde in 1996 af als licentiaat in de klinische psychologie aan de KULeuven. Hierna startte hij met een doctoraat binnen het domein van de neuropsychologie aan de faculteit geneeskunde. In 2004 behaalde hij zijn doctoraat. In 1999 begon Jurgen te werken binnen de dienst kinderpsychiatrie van het UZLeuven. Zeven jaar heeft hij op de residentiƫle afdeling van MPK gewerkt. Hierna was hij 12 jaar klinisch (neuro)psycholoog van de ADHD en tics-Gilles de la Tourette raadpleging. In 2010 is hij halftijds gestart als psycholoog op de dienst kinderoncologie van het UZLeuven, waar hij nog steeds werkt. Sinds zijn afstuderen heeft Jurgen nog bijkomende opleidingen, studiedagen en workshops gevolgd om zijn doelgroep nog beter te kunnen begeleiden. Zo volgde hij oa een postgraduaat Gedragstherapie bij Kinderen en Jongeren aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft hij zich verdiept in Acceptance en Commitment therapie. Daarnaast is hij als lesgever betrokken bij verschillende opleidingen (oa postgraduaat psychodiagnostiek, neuropsychologie, gedragstherapie). Naast zijn klinisch werk is hij ook wetenschappelijke actief met verschillende onderzoeksprojecten binnen het domein van de klinische en/of neuropsychologie.

Lid van de beroepsverenigingen BFP, VVKP en VVGT.
Erkenningsnummer als psycholoog is 731109041.

Doelgroep?

Jurgen werkt voornamelijk met kinderen en jongeren, gaande van 6 jaar tot 18 jaar. Er wordt meestal beroep gedaan op een psycholoog na doorverwijzing door een arts, het CLB, psychodiagnostische centra of andere instanties. Maar ouders kunnen uiteraard ook contact opnemen op eigen initiatief of die van het kind/de jongere.

Er wordt voornamelijk contact opgenomen met de psycholoog wanneer de doorverwijzer en/of de ouders zich zorgen maken over hun kind. Deze zorgen kunnen verband houden met het feit dat het kind zich niet goed voelt in zijn vel, dat het kind moeilijkheden ondervindt om de aandacht bij een opdracht te houden of wanneer een goede studiemethode ontbreekt. Zorgen kunnen ook ontstaan wanneer er gedragsproblemen zijn of wanneer er opvoedingsvragen of -problemen zijn en dergelijke meer.

Problematieken?

Er wordt rond een brede waaier van problematieken gewerkt. Als we dan toch afbakenen, komen de volgende problematieken het meest in aanmerking:

Indien er binnen de groepspraktijk geen gepaste aanpak kan geboden worden voor een welbepaalde problematiek, zal de psycholoog u gericht doorverwijzen.

Werkwijze?

Nadat de ouders contact opgenomen hebben, wordt een eerste gesprek (of intakegesprek) vastgelegd. Meestal worden hierbij zowel de ouders als het kind of de jongere uitgenodigd. In sommige gevallen kunnen in eerste instantie enkel de ouders uitgenodigd worden of enkel het kind, afhankelijk van de eerste informatie en de leeftijd van het kind.

De daaropvolgende sessies zijn voornamelijk bedoeld om een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen van wat er moeilijk loopt, wat er wel nog goed loopt, en wat de precieze hulpvraag is. Tijdens deze eerste fase of intakefase is het vooral belangrijk dat er voldoende informatie verzameld wordt over het kind, zijn gezin en omgeving alvorens een gepaste therapie te kunnen opstarten. Het is cruciaal dat de therapie volledig is afgestemd op het kind of de jongeren de hulpvraag. Aanvankelijk zullen de sessies éénmaal per week/twee weken plaatsvinden. Na verloop van tijd kunnen ze meer gespreid ingepland worden.

Wij werken voornamelijk vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch denkkader als basisachtergrond, met respect voor waardevolle aspecten uit andere richtingen zoals de systeemtherapie en de psychodynamische psychotherapie. Wij voeren zowel gespreksessies als spelsessies, afhankelijk van de noden en behoeften van het kind en zijn gezin.

Op regelmatige tijdstippen wordt er een afspraak gemaakt met de ouders om de therapie te bespreken. Hierbij wordt vooral gekeken naar de gemaakte evolutie, eventuele knelpunten en verdere werkpunten. In sommige gevallen komt het accent van de therapie op de interactie tussen het kind en zijn ouders te liggen. Dan worden er meerdere ouder- en gezinsgesprekken ingelast.

De duur van de therapie is moeilijk op voorhand te bepalen. Het is vooral de bedoeling dat er niet langer gewerkt wordt dan nodig. Wanneer de therapie ten einde loopt, volgen de sessies elkaar op met langere periodes er tussen. Na afloop van de behandeling wordt nog een follow-up gepland om na te gaan of alle klachten voldoende opgevangen werden.

Indien contact met CLBs, scholen, huisartsen of andere instanties bevorderlijk is voor de therapie, kan hiermee samengewerkt worden mits toestemming.

Psychodiagnostiek:

Soms is het aangewezen om een psychodiagnostisch onderzoek te laten uitvoeren bij uw kind. Op die manier kan een uitgebreid beeld verkregen worden van zijn/haar mogelijkheden en beperkingen, met als doel de opvoeding/therapie er zo goed mogelijk op af te stemmen.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek kunnen volgende domeinen onderzocht worden:

Afhankelijk van de hulpvraag zal het accent op één of meerdere van deze domeinen komen te liggen. Een uitgebreid onderzoek is hoe dan ook nuttig, aangezien de verschillende domeinen elkaar wederzijds beïnvloeden en moeilijk los van elkaar kunnen gezien worden.

Wij beogen met een uitgebreid diagnostisch onderzoek een zo breed mogelijk beeld te krijgen van iemands functioneren, met zijn mogelijkheden en beperkingen. Dit ongeacht of er sprake is van een diagnose. Indien de onderzoeksresultaten aanwijzingen geven in de richting van een diagnose, wordt verder kinderpsychiatrisch onderzoek geadviseerd om deze diagnose al dan niet te bevestigen. Dit kan uitgevoerd worden in onze praktijk door Dr. Kim Daniëls.

Na aanmelding door de ouders wordt een intakegesprek vastgelegd. Tijdens dit gesprek zal meer informatie gegeven worden over het verloop van het onderzoek.

Praktische info:

Gezien er geen wettelijk terugbetalingstarief is vastgelegd, kan er ook geen vergoeding gevraagd worden die aangepast is aan het inkomen van de ouders. Het tarief dat wij hanteren voor een begeleidingssessie (45 à 60 minuten) of een diagnostisch onderzoek is verschillend. Deze prijzen zullen steeds besproken worden tijdens het eerste telefonisch contact.

Momenteel zijn er een aantal mutualiteiten die een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor psychologische begeleiding. De grootte van deze terugbetaling hangt af van mutualiteit tot mutualiteit. Meestal gaat dit over een gedeeltelijke vergoeding van 6 sessies per kalenderjaar. Het is raadzaam informatie in te winnen bij uw mutualiteit. Wij zijn aangesloten bij de psychologencommissie, hetgeen een vereiste is om aan de terugbetalingsvoorwaarden te voldoen.