KATRIEN VIAENE

Klinisch Orthopedagoge
Relatie- en gezinspsychotherapie

Voorstelling:

Katrien Viaene studeerde in 2007 af als licentiaat in de klinische orthopedagogie aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2010 volgde ze een 2-jarige opleiding systemische gezinscounseling. Geboeid door het systemisch denken en werken startte ze in 2014 ook een 4-jarige opleiding relatie-, gezins- en systeemtherapie. Ze deed heel wat ervaring op in diverse werkcontexten o.a. in de bijzondere jeugdzorg, het buitengewoon onderwijs en in de gezinsondersteunende pleegzorg. Van 2010 tot 2013 was ze werkzaam als thuisbegeleidster bij Het Raster Vzw en begeleidde ze gezinnen waar een diagnose autisme werd gesteld. In 2014 startte ze als orthopedagoge op de pediatrische afdeling van het regionaal ziekenhuis van Tienen, wat later begon ze als zelfstandig psychotherapeute bij groepspraktijk Horizon.

Doelgroep?

Kinderen/jongeren en hun ouders alsook koppels en gezinnen kunnen met verscheidene hulpvragen bij Katrien terecht. Ze werkt op doorverwijzing via (huis)arts, CLB, etc. maar je kan ook op eigen initiatief contact met haar opnemen.

Het hulpverleningsaanbod bestaat uit :

Hoe verloopt een kennismakingsgesprek?

Nadat er telefonisch contact opgenomen werd, wordt een eerste gesprek (of intakegesprek) vastgelegd. Voor dat gesprek wordt meestal het hele gezin uitgenodigd. Bedoeling is om elkaar te leren kennen en ruimte te maken om te spreken over de bezorgdheden van elk gezinslid: wat brengt hem/haar hier, wat houdt hem/haar bezig en welke verwachtingen heeft hij/zij van de therapie? Daarnaast wordt er gekeken naar de krachten en mogelijkheden van elkaar. Op het einde van het kennismakingsgesprek wordt het verdere verloop van de samenwerking bekeken. Tijdens deze eerste fase of intakefase is het vooral belangrijk dat er voldoende informatie verzameld wordt over het kind, zijn gezin en de omgeving alvorens een gepaste therapie te kunnen starten. Afhankelijk van de noden van de client(en) vinden de daaropvolgende gesprekken wekelijks of tweeweekelijks plaats. De duur van de therapie is moeilijk op voorhand te bepalen. Regelmatig wordt de therapie geëvalueerd om na te gaan of er al dan niet afgebouwd kan worden.

Wat is systeemtherapie?

Ieder van ons staat voortdurend in interactie met andere personen en contexten: onze partner, ons gezin, onze familie en vrienden, ons werk, onze vrije tijd, zelfs onze maatschappij, etc... Een gezins-, relatie-, en systeempsychotherapeute bekijkt aangemelde problemen niet als losstaand maar plaatst die binnen deze complexe wisselwerking van interacties. Tijdens de therapie tracht ze samen met de client(en) zicht te krijgen op deze verbanden en ze te begrijpen. Er wordt samen op zoek gegaan naar hoe het komt dat zaken vastgelopen zijn of blijven vastlopen. Op die manier creëren we nieuwe perspectieven op de situatie, verbreden we onze horizon en creëren we ruimte voor verandering.
In het werken met kinderen/jongeren is het belangrijk om ook mensen uit hun nauwe omgeving te betrekken zoals ouder(s)/broer/zus/... en dit omdat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het verminderen van de moeilijkheden die het kind/de jongere in kwestie ervaart. Het is steeds de betrachting om op maat van het kind/de jongere en zijn gezin te werken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van zowel verbale als non-verbale technieken. In een sfeer van wederzijds begrip voor ieders eigenheid wordt er samen op ontdekkingstocht gegaan.
In het werken met partners wordt er samen met hen bekeken wat hun wederzijdse beïnvloedingen zijn op vlak van dynamiek, communicatieprocessen, vicieuze interactiecirkels, etc. en wordt er op zoek gegaan naar mogelijkheden voor het creëren van (meer) verbondenheid, intimiteit en wederzijds begrip. Daarnaast wordt er samen gekeken naar het geheel van invloeden die de partners ervaren: familiale invloeden, sociaal-maatschappelijke invloeden, culturele invloeden, ...

Problematieken?

Er wordt ondersteuning, begeleiding en therapie geboden voor o.a.:

Emotionele problemen:

negatief zelfbeeld, angsten, depressie, slaapproblemen, ...

Gedragsproblemen:

druk/chaotisch gedrag, pesten, agressie, ...

Ontwikkelingsproblemen:

AD(H)D, autismespectrumstoornissen, ...

Sociale problemen of schoolmoeilijkheden:

pestproblematiek, hoogbegaafdheid, faalangst, gebrek aan assertiviteit, psychosomatische klachten, ...

Verlieservaring :

overlijden, echtscheiding, relatiebreuk, rouwverwerking.

Opvoedingsvragen of -problemen:

ongehoorzaamheid, verstoord slaap- of eetpatroon, huilbaby's, obesitas, zindelijkheidsproblemen, ...Vanuit de multidisciplinaire samenstelling van onze groepspraktijk proberen we steeds een aanbod op maat te bieden. Indien er toch geen gepaste aanpak kan geboden worden voor een welbepaalde problematiek zal een gerichte doorverwijzing gebeuren.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Je kan telefonisch of via mail contact nemen met de groepspraktijk. Gelieve op dat moment ook je naam, telefoonnummer en een korte omschrijving van je vraag door te geven. De therapeut neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op om een verdere vraagverduidelijking te doen. Indien aangewezen, kan er vervolgens een afspraak gemaakt worden voor een eerste kennismakingsgesprek.

Praktische informatie:

Het RIZIV voorziet tot op heden nog geen terugbetaling voor psychotherapie. Het tarief dat we hanteren voor een begeleidings- of therapiesessie (60 minuten) bedraagt 50 Euro. Bepaalde mutualiteiten voorzien een beperkte tussenkomst. Informeer u hierover best bij uw eigen mutualiteit. Samenwerking met een psychiater of huisarts omtrent medicatie is mogelijk. De psychotherapeut is verbonden aan het beroepsgeheim.