DR. KIM DANIELS

Kinder- en Jeugdpsychiater
Gezins- en Systeemtherapeute

Voorstelling:

Dr. Kim Daniëls studeerde in juni 2006 af als kinder- en jeugdpsychiater aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Momenteel is ze werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater en verantwoordelijk arts in het revalidatiecentrum Antenne 3000 te Leuven. Daar werkt ze binnen een multidisciplinaire setting vooral met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autismespectrumstoornissen al dan niet in combinatie met leerproblemen, motorische, emotionele en/of gedragsproblemen. Er wordt ook nauw samengewerkt met hun gezin en andere betrokken partijen zoals school en andere hulpverleners.

In september 2010 heeft ze ervoor gekozen om binnen onze groepspraktijk een eigen praktijk uit te bouwen omdat ook hier een nauwe samenwerking mogelijk is met andere disciplines zoals psychologen, logopedisten, psychomotore therapeuten en diëtisten. Op deze manier kan er een geïntegreerd en afgestemd zorgaanbod aan kinderen en hun gezin gedaan worden.

Bijkomende opleidingen:

Doelgroep?

Wij werken voornamelijk met kinderen en jongeren, gaande van 0 tot 18 jaar.

Er wordt meestal beroep gedaan op een kinder- en jeugdpsychiater na doorverwijzing door een arts, het CLB, pychologe, psychodiagnostische centra of andere instanties (o.a. logopediste, psychomotore therapeute, etc). Maar ouders kunnen uiteraard ook contact opnemen op eigen initiatief of dat van het kind/de jongere. Omdat het om gespecialiseerde medische zorg gaat is er wel steeds een verwijzing van een arts nodig, dit kan een huisarts, kinderarts, CLB arts zijn. Op deze manier is de terugbetaling via de mutualiteit gegarandeerd en blijft de beheerder van het centrale dossier van uw kind/jongere op de hoogte (continuïteit van zorg).

Er wordt voornamelijk contact opgenomen met de kinder- en jeugdpsychiater wanneer de doorverwijzer en/of de ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling of het functioneren van hun kind. Deze zorgen kunnen verband houden met de verschillende ontwikkelingsdomeinen: gedrag (delinquent gedrag, agressief gedrag, etc), emoties (angsten (ook dwang), woede, verdriet; problemen kaderend binnen verschillende verlieservaringen; ook echtscheiding), stemming, hechting, sociale interactie (mutisme, autismespectrumstoornis, sociale angst, etc), studie, aandacht en concentratie (ADHD), persoonlijkheid en zelfbeeld, eet- en slaapgedrag, verstoorde realiteitsbeleving (verwardheid, psychotische fenomenen) en/of omgeving (opvoedingsvragen, schoolse problemen).

Problematieken?

Er wordt rond een brede waaier van problematieken gewerkt (lees doelgroep). Indien de nodige expertise voor een bepaalde problematiek ontbreekt, zal een gerichte doorverwijzing gebeuren. Dit kan op verschillende momenten in de begeleiding plaatsvinden maar zal steeds duidelijk besproken worden.

Er kan zowel een diagnostisch als een behandel/begeleidingsaanbod gedaan worden.

Praktische Informatie

Dr. Kim Daniëls is volledig geconventioneerd en werkt dus volgens de officiële tarieven van het RIZIV. De raadplegingen worden grotendeels terugbetaald. Omdat de tarieven jaarlijks aangepast worden kunnen ze opgevraagd worden via uw mutualiteit of geraadpleegd worden op de website van het RIZIV.

Voor het maken van een afspraak neemt u of de verwijzer telefonisch contact op via het nummer: 0485/333.262. Er wordt dan alvast een eerste telefonische screening gemaakt en uitleg omtrent de werking wordt dan ook kort toegelicht.

Overlegmomenten met andere betrokken partijen (school, hulpverlening,etc) zijn mogelijk en zelfs aangewezen indien ouders en kind/jongeren hiermee instemmen. Wij zijn echter van mening dat een kind/jongere het best geholpen kan worden indien er een afstemming is in de zorg en aanpak binnen zijn ruimere context.